นักเรียนต่างชาติ

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน "NON-IMMIGRANT ED"

ตัวเลือกที่ 1: Tourist Non -> Immigrant ED

สมัครที่ Thai Immigration

  1. TR / ผผ.30 /ผผ.90 (วีซ่าท่องเที่ยวต้องมีอายุอย่างน้อย 21 วัน)
  2. หนังสือเดินทางและสําเนาทุกหน้าด้วย ตม.6
  3. แบบฟอร์มขอวีซ่า TM.86 หรือ TM.87
  4. จดหมายของโรงเรียน
  5. ใบอนุญาตโรงเรียน
  6. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  7. รูปถ่าย 2 รูป (3.5 ซม. x 4.5 ซม.)

ตัวเลือกที่ 2: Non-Immigrant ED (ควร)

สมัครที่สถานทูตไทยในจีน

  1. หนังสือเดินทางและสําเนาทุกหน้า
  2. แบบฟอร์มการขอวีซ่า
  3. จดหมายของโรงเรียน, หลักสูตรหลักสูตร, ใบอนุญาตโรงเรียน
  4. สําเนาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  5. ใบแจ้งยอดธนาคารที่มียอดคงเหลือขั้นต่ํา 50,000 หยวน
  6. ค่าธรรมเนียมประมาณ 450 หยวน
  7. รูปถ่าย 2 รูป (3.5 ซม. x 4.5 ซม.)

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะได้รับวีซ่า 3 เดือน ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนหากคุณวางแผนที่จะออกจากประเทศไทยนักเรียนจะต้องได้รับใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้งก่อนออกจากประเทศไทย

การต่อวีซ่า 1 ปี: ขอจดหมายโรงเรียนจากสํานักงาน MICS

การขยายเวลา 1 ปีที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงห์บุรี: (45 วันก่อนวีซ่าหมดอายุ)

  1. หนังสือเดินทางและสําเนาทุกหน้าด้วย TM.6 (บัตรขาออก)
  2. แบบฟอร์ม ตม.7
  3. จดหมายของโรงเรียน
  4. ใบอนุญาตโรงเรียน
  5. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
  6. รูปถ่าย 2 รูป (3.5 ซม. x 4.5 ซม.)

โน้ต:

  1. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
  2. หากนักเรียนวางแผนที่จะออกจากประเทศไทยนักเรียนจะต้องได้รับใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้งก่อนออกจากประเทศไทย
    ใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง: แบบฟอร์ม/หนังสือเดินทาง และสําเนาทุกหน้า/รูปถ่าย 1 รูป/ค่าธรรมเนียม 1,000 ใบ หรือ 3,800 ใบ
  3. คุณต้องยื่นรายงาน 90 วันภายใน 15 วันก่อนระยะเวลา 90 วันจะหมดอายุ (พร้อมแบบฟอร์ม TM. 47 หนังสือเดินทางและใบแต่งตั้ง) วีซ่าสามารถขยายได้ 45 วันก่อนวีซ่าหมดอายุ

ขั้นตอนของ Guardian Visa " NON-IMMIGRANT O"

Non-Immigrant "O" (ผู้ปกครองย้ายมาประเทศไทย)

ติดต่อสํานักงาน MICS: ขอหนังสือเรียนจากสํานักงาน MICS
สมัครที่สถานทูตไทยในประเทศจีน

  1. หนังสือเดินทางนักเรียนและผู้ปกครองและสําเนาทุกหน้า
  2. สูติบัตรรับรองโดยสถานกงสุลจีน
  3. ใบรับรองนักเรียนการลงทะเบียนโรงเรียนและใบอนุญาตโรงเรียน
  4. สําเนาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  5. แบบฟอร์มการขอวีซ่า
  6. ค่าธรรมเนียม 450 RMB
  7. รูปถ่าย 2 รูป (3.5 ซม. x 4.5 ซม.)

โน้ต:

1) สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

2) เด็ก 1 คนสามารถเลี้ยงดูผู้ปกครองได้ 1 คน (บิดามารดา) เท่านั้น

Non-Immigrant "O" Extension 1 ปี

ติดต่อสํานักงาน MICS: ขอหนังสือวีซ่าจากสํานักงาน MICS

  1. หนังสือเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง & สําเนาทุกหน้าพร้อม TM 6 (บัตรออกเดินทาง)
  2. จดหมายของโรงเรียนและใบอนุญาตโรงเรียน
  3. สูติบัตรของนักเรียน
  4. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 1 เดือน 500,000 บาท ( ปีที่ 1) รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน 500,000 บาท (หลังปีที่ 1)
  5. แบบฟอร์มใบสมัคร ตม.7
  6. ค่าธรรมเนียม 1,9007) รูปถ่าย 2 รูป (3.5 ซม. x 4.5 ซม.)

โน้ต:

1) สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

2) หากนักเรียนวางแผนที่จะออกจากประเทศไทยนักเรียนจะต้องได้รับใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้งก่อนออกจากประเทศไทย ใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง: แบบฟอร์ม/หนังสือเดินทาง และสําเนาทุกหน้า/รูปถ่าย 1 รูป/ค่าธรรมเนียม 1,000 ใบ หรือ 3,800 การเข้าใหม่หลายครั้ง

3) คุณต้องยื่นรายงาน 90 วันภายใน 15 วันก่อนระยะเวลา 90 วันหมดอายุ (พร้อมแบบฟอร์ม TM. 47 หนังสือเดินทางและใบนัดหมาย) วีซ่าสามารถขยายได้ 45 วันก่อนวีซ่าหมดอายุ

วีซ่าท่องเที่ยว (ระยะเวลา 60 วัน)

ติดต่อสํานักงาน MICS: ขอหนังสือวีซ่าจากสํานักงาน MICS

  1. หนังสือเดินทางนักเรียนและผู้ปกครอง & สําเนาทุกหน้า
  2. สําเนาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  3. ใบแจ้งยอดธนาคารที่มียอดคงเหลือขั้นต่ํา 50,000 หยวน
  4. แบบฟอร์มการขอวีซ่า
  5. ค่าธรรมเนียมประมาณ 230 RMB
  6. หนังสือค้ําประกันจากโรงเรียนยืนยันสถานะนักเรียน

โน้ต: เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง (ระยะเวลา 15 วัน)

สมัครที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

  1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ (<15 วัน)
  2. หนังสือเดินทาง (มีอายุ > 6 เดือน)
  3. แบบฟอร์มวีซ่าและรูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 1 รูป (2 นิ้ว)
  4. เงินสด 10,000 (คน) หรือ 20,000 (ครอบครัว) บาทกระบวนการขอวีซ่าผู้ปกครอง ” NON-IMMIGRANT O”