บริการด้านสุขภาพ

โรงเรียนมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยให้คําปรึกษาและดูแลสุขภาพของเด็ก และพร้อมที่จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก ให้กับผู้ปกครองที่ต้องการรับคําปรึกษา